Хундулуг номчукчулар! 

14.03.2022 0 Автор admin

Кандыг-даа уеде чоннуң чечен-мергени оттур соглеп, угаадып, кичээндирип база угаан-медерелди сайзырадырынга улуг идигни коргузуп, бодандырып, сагындырып, чазыг кылбазын өөредип чоруур. Ынчангаш улегер домактарны бараалгаттывыс.
Улегер домактар // Шын. -2022. – Март 5. – Созуглел : дорт.