№ 6 Хайыраканский сельский филиал

Наименование учреждения (по Уставу): Хайыраканский сельский филиал №6

Адрес учреждения (почтовый): 668116 РТ, Дзун-Хемчикский кожуун, с. Хайыракан, ул. Данзы-Белек, д. 52.

Дата основания – 1953 год.

Книжный фонд (из них краеведческая литература): 9455 экз. в т.ч. краеведческая литература – 1208 экз.

Сайт или сообщество библиотеки в ВКонтактеhttps://vk.com/hsbiblioteka

Структура и количество штатных работников: 1 чел. – специалист.

Ф.И.О. руководителя: Куулар Онермаа Сергеевна

Контактные телефоны: 89016760167

Электронная почта: hsbiblioteka@yandex.ru

Режим работы: Понедельник- пятница с 8:30 до 17:30

Суббота с 10:00 до 14:00

Обед с 13:00 до 14:00

Воскресенье – Выходной

Хайыракан библиотеказынын тоогузу

Хайыракан сумузунун библиотеказы июль 1-де 1953 чылда тургустунган. Бо хуннерге чедир хой-хой номчукчуларга бараан болуп бодунда бар-ла турган номнары-биле сагыш-сеткилдин байлаан чонга соннеп чоруур. Библиотеканын тоогузун ап коорге болза, бо библиотекага элээн каш мергежилинге бердинген библиотекарлар ажылдап чораан.

Хайыракан сумузунун ном санынга бир-ле дугаарында 1953 чылдан 1963 чылга чедир Ревнюк Анастасия Павловна ажылдап эгелээн. Кодээде  аалдарже аъттыг номнарны улештирип турганын суурнун хоочун чурттакчылары ам-даа сактып чугаалаар. Ол уеде библиотека /Октябрьская 46/ (амгы чурттакчы бажын Данзы-Белек 48) бичии када турган, оон Первомайская 19 деп адрестиг бажынынче кошкен (амгы уеде Чудуймаа 21). Оон соонда библиотека  суурнун клувунга турган, почта база анаа  (амгы уеде чуртталга бажыны Данзы-Белек 49а) турганын Хурен-Даш Кудерекович сактып чугаалаан.

1963 чылдан 1965 чылга чедир Монгуш Мартак Шуртумаевна ажылдаан. Ол амгы уеде Тес-Хем кожууннун Шуурмак сумузунда уруунун чанында чурттап чоруур.

1966 чылдан 1971 чылга чедир Уртун-Назын Тоорук Сарыгларовна ажылдаан. 1970 чылда Улан-Удэ хоорайнын культура институдунун библиотека салбырын дооскаш Чадаананын топ библиотеказынче депшип ажылдай берген.

1972 чылдан 2000 чылга чедир Монгуш Чечекмаа Сатовна ажылдаан. Ол 1970 чылда Канск хоорайнын библиотека техникумун дооскан. Хайыракан библиотеказынга узуктел чок 28 чылдарда ажылдаан. Оон уре-туннелдиг ак-сеткилдиг ажылын унелеп, торээн совхозу «Алдын дээрбек» («Золотое кольцо») деп маршрут-биле чоруур халас путевка-биле шаннаан. Ол Ленинград, Москва хоорайларны коргеш келген. Ол уеде библиотека суурнун кодээ культура бажынынын бир орээлин эжелеп турган. 1980 чылдан 1994 чылдарда библиотека чаа чагырга черинче кошкен, 1994 чылда катап клубтун бичии орээлинче кошкен.

2001 чылдан 2005 чылга чедир Сат Тамара Александровна ажылдаан. Ол 1999 чылда Кызыл хоорайнын уран-чуул училищезинин библиотека салбырын чедиишкинниг дооскан.

2005 чылдан 2008 чылдын  январь айга чедир Ооржак Долаана Юрьевна ажылдаан. Библиотеканы клубка турда хулээп алгаш, 2006 чылда суурнун чагырга бажынынын бир орээлинче кожурген. Анаа суурнун чагырыкчызы Сарыглар Раиса Сугеевна дузалашкан.

2008 чылдын февраль бирден 2018 чылдын апрель 6-га чедир Биче-оол Долаана Чульдумовна ажылдаан. 2008 чылдын апрель 6-дан тура амгы уеде Донгак Белекмаа Валентиновна ажылдап турар.

Оон ангыда ажылдап чораан чылдары билдинмес Ичин-Хорлуу Чыраа-Бажы чурттуг, Дигик Тамара, Монгуш Раиса Айыжыевна, Лариса Канчыы-Дамбаа, Дамба-Даржаа Валентина Салчаковна, Сат Олзеймаа Канчыыровна, Сат Хандынмаа Сотпаевна, Монгуш Марина Семис-ооловна, Бегзи Зоя Оска-ооловна сугларнын ажылдап турганыны чон сактыр.

Биче-оол Долаана Чульдумовна библиотеканын тоогузун чыып бижээн.