№ 3 Бажын-Алаакская детская библиотека

Заведующая-библиотекарь: Ондар Галина Анай-ооловна

                         Бажын-Алаак сумузунун уруглар библиотеказынын тоогузу

  1989 чылда  кожууннун  куусекчи  комитединин  шиитпирин езугаар кожуунда ийи улуг  сумулар  Бажын-Алаак  болгаш Чыраа –Бажынга уруглар библиотекаларын ажыткан.  Ол уеде  кожууннун библиотека системазынын  директору Виктория Кууларовна Пюрюна   улуг  ажылды чорутканынын туннелинде  1989 чылдын январь 17-де   Бажын-Алаак сумузунга уруглар библиотеказы ажыттынган. Ном фондузун  кожууннун  библиотекаларынын  артыкшылдыг  номнарындан,К.И.Чуковский аттыг библиотекадан  чыггаш ,ажыткан.Ол  уеде  сумунун библиотеказы клубтун бир улуг орээлинге турган.Уруглар библиотеказын база анаа, чангыс черге ажыткан.Библиотеканын  эргелекчизи — чаа школа дооскан Айлаана Александровна Монгуш болган.Дараазында чылын, 1990 чылда Монгуш А.А.Улан-Удэнин Культура институтунче дужаап кирип алырга, библиотеканы Сарыглар Солангы Седен-ооловна хулээп алган.Дорт  ай ажылдап турда кожуун библиотеказынга методист кылдыр суурдан  бадып,чоктап ажылдап турган , дээди эртемниг  Зоя Кууларовна Балдан ажылдай берген.З.К.Кууларовна 1992 чылдын кузунунде хенертен аарааш чок болган.Библиотеканы  Ак-Туруг  библиотеказынга ажылдап чораан Зинаида Сундуевна Монгуш  хулээп алган.Библиотекаларны 1990 чылда клубтан ундургеш ,амгы «Шаанак» садыынче кожурген.Анаа 1993 чылга чедир турган.

Совхоз дужерге,1993 чылдын декабрьда ,столовая турган черни кожууннун  культура килдизинин даргазы  Зоя Кертик-ооловна Балчыырак,совхозтун ынчангы директору Сергей Комбуй-оолович Кара-Сал,улуг улус библиотеказынын эргелекчизи Куулар Надежда Суттуг-ооловна улуг улуг хуузун киирип,суурнун товунде  чонга эптиг черде турар оран-саваны библиотека кылдыр ажыткан.Библиотеканын танныылы болгаш одакчызы кылдыр Светлана Доржуевна Саая ажылдап эгелээн . Светлана Доржуевнанын  ачазы Ада-чурттун улуг дайынынын киржикчизи ,эки турачы Саая Эренчин-Доржу Одербеевич.Пенсиялап уне бээрге  оглу Саая Орлан Николаевич Кызылче ажылдап чоргужеге чедир ажылдаан.Оон соонда 2000

чылдан эгелеп  Ондар Сылдыс-оол Дуктенмеевич (Огонек)ажылдаан.

Ол эки оран-савадан библиотекаларны  2010 чылдын июльда  ундургеш «Хунчугеш» садигинге  берипкен.Библиотекаларны чагырганын иштинче  кожурген.Библиотеканын  ном фондузу 4000 экз.  чедип турган.Анаа 2014 чылдын октябрь 14-ке чедир турган.Улуг айыыл-халап,орт болганынын туннелинде  библиотекалар  каттап клубче,шаанда-ла турган орээлинде  келген.

Библиотеканын  ном фондузун  каттап тургузарынга  республиканын  министерстволары,ведомстволары, агенстволар,кожууннар,библиотека  системалары,улуг,биче чоннун  дузазы-биле бо хунде ном фондузу 3000 чедип турар.

«Ие-чаш камгалалынын агенствозу» баштай-ла эн-не чараш,онгур уруглар номнарын чорудуп берген.

Чангыс чер чурттугларывыс Чылгычы Чимит-Доржуевич Ондар 500 ном,Кара-Монгуш Владимир Комбуй –оолович -3 ог-буле 372 ном,Александра Хаяевна,Куулар Нина Сергеевна «ЧДР» партиязынын мурнундан, Анна Кенденовна Хертек (Шыргай-оол Бурбуевичинин оонун ээзи),Кызылдын №5 дугаар гимназиязы дээш оон-даа оске дуза каткан чонувуска четтиргенивисти илередир дир бис.

Библиотеканын эргелекчизинге  1996 чылдын апрель 1-ден эгелеп бо хуннерге чедир  Галина Анай-ооловна Ондар ажылдап чоруур. Библиотеканын ангы –ангы чылдарда техниктиг ажылчыннары: Монгуш Зинаида Сундуевна,Ооржак Урана Комбу-Сюрюновна,Иргит Уран Маадыровна, Монгуш Руслана Комаадыровна,Монгуш Саяна Хурал-ооловна,Ховалыг Галина Хунай-ооловна,Очур-оол Артис Солаан-ооловна,Ондар Рада Советовна. Амгы  уеде  ажылдап турар Ховалыг Аржаана Николаевна 2015 чылдын октябрь 1-ден эгелеп ажылдап эгелээн.

Чылдан чылче библиотеканын эки номчукчулары :Хомушку Лидия Опук-ооловна,Сат Дадар-оол Доржевич,Куулар Зоя Намбар-ооловна,Монге Лориса Михайловна,Кара-сал Вера Даргытпаевна,Сарыглар Шолбаана Чаш-ооловна,Очур-оол Зинаида Содунамовна,Монгуш Бичинмаа Ойнаар-ооловна,Сат Клара Очур-ооловна,Ховалыг Аржаана Эрес-ооловна,Татьяна,Буянды Монгуштар,Ондар Мая Монгушевна,Ондар С аяна Алдын-ооловна,Монгуш Алдын-оол Борбак-Казыевич дээш оон-даа оске.

.