Аяк хээлиг ак-кок Тывам!

Экии номчукчулар!!! Тыва Республика хунунге таварыштыр силерге номнар дерилгези ” Аяк хээлиг ак- кок Тывам!” бараалгаттывыс. Сонуургап коорунерни кыйгырдывыс!