Аяк хээлиг ак-кок Тывам!

Экии номчукчулар!!! Тыва Республика хунунге таварыштыр силерге номнар дерилгези » Аяк хээлиг ак- кок Тывам!» бараалгаттывыс. Сонуургап коорунерни кыйгырдывыс!